semar petruk gareng bagong

Tembang Macapat kang klebu sekar alit, yekti pinangka gambaraning wong
ngaurip

MASKUMAMBANG— gambarake titah kang isih dumunung ana ing guwa garba,

MIJIL— lahiring risang jabang bayi,
SINOM— umur kang isih mudha
…kagunakna kanggo golek ilmu kang bisa murakabi munggweng brayat agung,

KINANTHI—tansah kinanthio bocah kang sedheng angremboko, supaya bisa
mangerti laku bener kalawan salah,
ASMARANDANA—ngancik alam kadewasan
kang kasinungan rasa asmara, antarane priya marang wanita, lan kosok
baline wanita marang priya, ingkang yekti wus dadi kodrating Gusti,

GAMBUH— gegambaraning wong priya kalawan wanita bisa bangun brayan
kalamun wus bisa nyawiji karsane,
DANDANGGULA—Iku gegambarane wong
kang bangun brayan kudu mersudi, amrih tuwuh rasa sih sinisihan,
pinaringana momongan, kacukupana pangupajiwane lan sapinunggalane.

DURMA—sayekti dumadi saka tembung darma, ingkang mengku teges manungsa
kalamun wus rumangsa kacukupan, kudu bisa paweh marang sapadha-padha.

PANGKUR— tembung kang sejatine mungkur ingkang wredine kudu bisa
mungkurake tumindak angkara murka, hanglampahana laku bebener kang bisa
murakabi marang sapadha-padha.
MEGATRUH —Sanajan to gagah pideksa,
sekti mandraguna, ora kurang bandha donya, kalamun tekan janjine mesthi
pegat rohe utawa kang winastan mati.
POCUNG —gambarake wong kang wus
mati iku dibuntel lawon putih utawa dipocong.

(—–Nuwun sewu bok menawi lepat anggen kula maknani —-)

Iklan